REGULAMIN VILLAGE

 

Regulamin domków letniskowych

Luan Village

§1
REZERWACJA I PŁATNOŚCI

1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i najmu domków  Luan Village. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu. Regulamin stanowi integralną częścią umowy. W momencie dokonania rezerwacji (wpłacenia zadatku w wysokości 50% całego pobytu) umowę najmu uważa się za zawartą. Regulamin obejmuje wszystkich gości domków oraz innych przebywających na jego terenie. Przestrzeganie regulaminu przez Państwa i innych gości zapewnieni Państwu spokojny i bezpieczny pobyt.
2. Uzgodnioną rezerwację wstępną (telefoniczną lub mailową) należy potwierdzić wpłacając na podane konto kwotę zadatku, o którym mowa w pkt 1 w ciągu 3 dni (wysłać mailem potwierdzenie przelewu). Brak wpłaty w powyższym terminie powoduje anulację rezerwacji wstępnej.
3. Dokonując rezerwacji Wynajmujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji rezerwacji i dopełnienia obowiązku meldunkowego zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.
4. Koszt pobytu ustalany jest indywidualnie dla każdego klienta i uzależniony jest od długości pobytu, liczby osób, terminu pobytu, itp.
5. Koszt pobytu obejmuje: – zakwaterowanie z możliwością użytkowania całego wyposażenia domku,  bieliznę pościelową, ręczniki.
6. Wpłata zadatku przez Wynajmującego oznacza, że akceptuje on przedmiotowy regulamin najmu.
7. Pozostałą kwotę za pobyt Wynajmujący wpłaca przelewem przed przyjazdem, gotówką lub kartą w dniu przyjazdu przy pobieraniu kluczy.
8. W dniu uiszczania płatności za pobyt zostanie pobrana zwrotna kaucja w wysokości 200zł na pokrycie ewentualnych zniszczeń itp.
9. W przypadku zmiany terminu rezerwacji przez Wynajmującego lub całkowitej rezygnacji z pobytu z przyczyn niezależnych od nas, zadatek nie podlega zwrotowi.
10. Osoba rezerwująca ponosi pełną odpowiedzialność za przebywające z nią osoby.
11. W przypadku zagubienia kluczy Wynajmujący uiszcza opłatę w wysokości 50zł.

 

§2
ZAKWATEROWANIE I ZASADY POBYTU

1. Doba zaczyna się o godz. 16:00 (przyjazd). Możliwość meldunku do godziny 20:00, późniejszy przyjazd powinien zostać uzgodniony szybciej telefonicznie.  Doba kończy się o godz. 10:00 (wyjazd). Możliwość wymeldowania od godziny 8:00. Musimy mieć czas na

posprzątanie i przygotowanie domków dla następnych gości.
2. Wynajmujący zobowiązany jest w dniu przyjazdu przy odbiorze kluczy do uregulowania całej należności za pobyt.
3. Przybycie Gościa po rozpoczęciu doby hotelowej (powody osobiste, trudności komunikacyjne itp.) nie ma wpływu na wysokość należnej opłacie.
4. W przypadku skrócenia okresu pobytu przez Wynajmującego, kwota za niewykorzystany okres nie jest zwracana.
5. Istnieje możliwość przedłużenia pobytu wyłącznie w przypadku braku wcześniejszych rezerwacji domku przez innych klientów.
6. W przypadku przekroczenia doby Wynajmujący zostanie obciążony kosztami kolejnej doby bez możliwości zajmowania domku.
7. Wynajmujący nie może przekazać innej osobie uprawnienia do korzystania z zajmowanego przez niego domku.
8. Zakwaterowanie i wykwaterowanie następuje w obecności Właściciela lub osoby upoważnionej.
9. Właściciel zastrzega sobie prawo odmowy rezerwacji lub zameldowania osoby, która uprzednio rażąco naruszyła Regulamin lub dokonała zniszczenia mienia obiektu.
10. Maksymalna liczba Gości w domku bez względu na wiek wynosi 6 osób.
11. W przypadku przekroczenia deklarowanej liczby osób korzystających z Domku (bez zgody i wiedzy Właściciela lub osoby upoważnionej), Właściciel zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zerwania umowy z wszystkimi konsekwencjami bez konieczności zwrotu wniesionej wcześniej opłaty.
12. Wynajmujący po przyjeździe, ale przed wprowadzeniem się zobowiązany jest odebrać Domek, tzn. sprawdzić meble, okna, kabinę prysznicową i pozostałe urządzenia i wyposażenie znajdujące się w Domku.
13. Uwagi co do uszkodzeń, zniszczeń należy zgłosić natychmiast do Właściciela lub osoby upoważnionej. Właściciel dopuszcza możliwość stwierdzenia uszkodzeń tzw. ukrytych, ale tylko w elementach niewidocznych. Brak uwag ze strony Wynajmującego, co do takich uszkodzeń w ciągu 4 godzin po otrzymaniu kluczy oznacza, że Wynajmujący nie ma zastrzeżeń a wszystkie urządzenia i meble znajdują się w ilości zgodnej z zestawieniem wyposażenia i w dobrym stanie.
14. Wynajmujący odpowiada finansowo za szkody powstałe w Domku w czasie jego pobytu i wyraża zgodę na to, aby wszelkie naprawy zniszczeń, uzupełnienie braków w wyposażeniu lub usunięcia usterek wykonane zostały na jego koszt.
15. Korzystający z obiektu zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego i odpowiadają za wszelkie szkody wyrządzone w obiekcie podczas pobytu.
16. Na terenie Luan Village, w widocznych miejscach znajduje się gaśnica, której należy użyć w przypadku pojawienia się ognia oraz niezwłoczne o tym zdarzeniu poinformować Właściciela Obiektu lub osobę upoważnioną. Za nieuzasadnione użycie gaśnicy, klient zostanie obciążony kwotą 150 zł oraz kwotą 350 zł za posprzątanie domku.
17. W domku obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu (Wyznaczone miejsce -taras) oraz smażenia ryb i innych powodujących nieprzyjemne zapachy.

18. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w Domku nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub urządzeń zasilanych energią elektryczną lub gazową, nie będących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych. Zabrania się wnoszenia do Domku łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.
19. Grillowanie dopuszczalne jest w miejscach do tego przeznaczonych na terenie Village.

20. Wynajmujący nie ma prawa bez wcześniejszej pisemnej zgody Właściciela obiektu dokonywać jakichkolwiek napraw lub czynić jakichkolwiek nakładów lub zmian w Domku. O konieczności dokonania napraw lub nakładów Wynajmujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Właściciela lub osobę upoważnioną.
21. W przypadku wystąpienia usterek technicznych Wynajmujący proszony jest o jak najszybsze zgłaszanie ich co umożliwi odpowiednią reakcję oraz działanie.

22.Właściciel Ośrodka lub osoby przez niego wyznaczone, w każdej chwili mają prawo wejścia do domku w przypadku jakiejkolwiek awarii lub zagrożenia.

23. Wynajmujący zobowiązany jest do utrzymywania oraz zwrotu Domku w stanie zastanym, co obejmuje w szczególności pozostawienie umytych naczyń i sprzętów kuchennych, wyniesienie śmieci itp. przed wyjazdem. Nie dostosowanie się do powyższego zobowiązania skutkuje zapłatą rekompensaty w postaci pozostawionej kaucji tytułem końcowego sprzątania Domku.
24. Umowa zawarta pomiędzy Właścicielem a Wynajmującym nie obejmuje dojazdu, wyżywienia oraz organizacji czasu pobytu.
25. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem wody, prądu, internetu.
26. Wynajmujący zobowiązany jest używać domku letniskowego zgodnie z jego właściwościami i przeznaczeniem. Stan techniczny urządzeń oraz estetyka pomieszczeń domku letniskowego i jego otoczenia nie mogą budzić większych zastrzeżeń.
27. Wynajmujący każdorazowo opuszczając domek ze względów bezpieczeństwa powinien wyłączyć telewizor, zakręcić krany, zgasić światło, sprawdzić zamkniecie drzwi, okien. Za rzeczy pozostawione w domkach właściciel nie ponosi odpowiedzialności.
28. Zaproszenie gości na teren obiektu wymaga zgody Właściciela.
29. Każdy gość z zewnątrz musi opuścić obiekt do godz. 23.00, w przeciwnym razie Wynajmującemu domek zostanie naliczona opłata w wysokości 100 zł za pobyt każdej dodatkowej osoby z zewnątrz, za każdą zaczętą dobę licząc od godz 23.00.
30. Korzystanie z placu zabaw jest dozwolone tylko podczas obecności opiekunów prawnych.
31. Parkowanie samochodów jest możliwe tylko w wyznaczonym do tego celu miejscu wskazanym przez Właściciela lub osobę upoważnioną. Jest to parking niestrzeżony. Parking jest bezpłatny dla jednego samochodu. W przypadku przyjazdu większą ilością aut, dostępny jest miejski płatny parking.
32. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu, za rzeczy i żywe zwierzęta w nim pozostawione w czasie pobytu zarówno na terenie obiektu jak i poza nim.
33.Każdy domek posiada jedno miejsce parkingowe a parkowanie odbywa się na własną odpowiedzialność Wynajmującego.

 

§3
REGULAMIN POBYTU ZE ZWIERZĘTAMI

Warunki przyjęcia:

1. Podstawowym warunkiem przyjęcia pod nasz dach zwierzęcia jest zgłoszenie przyjazdu Gościa ze zwierzęciem w momencie rezerwacji.
2.W domkach mogą przebywać tylko zwierzęta domowe małe (do 7 kg wagi i 30 cm wysokości) Wynajmujący w szczególności ma prawo odmówić przyjęcia zwierząt powszechnie uznawanych za groźne lub agresywne, w tym:  gadów, pajęczaków oraz psów ras uznawanych za agresywne (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne).
W trosce o swoje bezpieczeństwo jak również pozostałych gości chcielibyśmy, żeby nie zabierać psów dużych ras.
3. Nieuprzedzeni o towarzyszących Gościom zwierzętach, możemy nie zapewnić wolnego pokoju i nie wyrazić zgody na pobyt zwierzęcia.
4. W przypadku braku zgłoszenia pobytu ze zwierzęciem właściciel może odmówić zakwaterowania i zwrotu zaliczki.
5. Pobyt zwierzęcia warunkowany jest posiadaniem jego książeczki zdrowia z aktualnymi szczepieniami i poświadczeniem odrobaczenia.
6. W obawie o bezpieczeństwo naszych Gości oraz innych zwierząt przebywających na terenie obiektu, nie przyjmujemy również ras uznawanych za agresywne, ani zwierząt agresywnych w stosunku do innych zwierząt oraz ludzi.
7. Dbając o bezpieczeństwo, zwierzę powinno posiadać smycz, obrożę, kaganiec, klatkę – w zależności od gatunku zwierzęcia.
9. Zwierzęta mogą przebywać na obiekcie w wyznaczonych strefach, ale w szczególności zabrania się wprowadzania zwierząt na plac zabaw.

 

Opłata:

Opłata za pobyt zwierzęcia wynosi 70 zł za dobę.

 

Hałas i zakłócenia:

Zwierzę przebywające na terenie obiektu nie może przeszkadzać innym Gościom.
Prosimy upewnić się, że Państwa pupil nie sprawia hałasu w szczególności w nocy.
2. W przypadku powtarzających się kilkakrotnie skarg ze strony innych Gości, zastrzegamy sobie prawo do usunięcia zwierzęcia z obiektu na koszt jego właściciela.
3. W przypadku , gdy pracownicy obiektu będą mieli uzasadnione podejrzenia, że pozostawione w pokoju zwierzę zakłóca pobyt innych gości,
niszczy mienie obiektu, bądź może spowodować sytuację zagrożenia dla siebie lub innych gości właściciel obiektu będzie starał się skontaktować z właścicielem w celu rozwiązania problemu. Gdy kontakt będzie niemożliwy, właściciel obiektu zastrzega sobie możliwość wejścia do pokoju gościa również z ewentualną pomocą odpowiednich służb i usunięcia zwierzęcia z obiektu. Wszystkie koszty wynikłe z powyższych czynności pokrywa właściciel zwierzęcia.

 

Higiena i czystość:

1. Właściciel zwierzęcia odpowiada za czystość po nim – w pokoju, częściach ogólnodostępnych, jak również na terenie otaczającym cały obiekt.
Prosimy o sprzątanie po swoim pupilu.

2. Uprasza się o nie wpuszczanie psów na łóżka i kanapy, biegania zwierząt po schodach w domkach.

3. Właściciele psów są zobowiązani do sprzątania nieczystości pozostawionych przez psy na terenie oraz w otoczeniu obiektu.
4. Właściciele kotów muszą posiadać kuwetę z piaskiem i opróżniać ją do plastikowej torby, którą następnie będą wyrzucać do pojemnika wskazanego przez właściciela obiektu.

Odpowiedzialność:

1. Właściciel zwierzęcia odpowiada za wszelkie szkody i zanieczyszczenia spowodowane przez jego zwierzę i jest zobowiązany do pokrycia kosztów wszelkich uszkodzeń.
2. Wszystkie szkody w mieniu obiektu, bądź mieniu innych gości spowodowane przez zwierzęta będą wyceniane przez właściciela obiektu a ich kosztami będą obciążeni właściciele zwierząt.
3. Zwierzę musi pozostawać pod nadzorem przez cały pobyt na terenie obiektu.
4. Psy muszą być wyprowadzane na smyczy i w kagańcu, pod opieką właściciela bądź osoby upoważnionej.

§4
CISZA NOCNA

1. Cisza nocna obowiązuje od godz. 23:00 do 7:00.
2. Podczas ciszy nocnej zabrania się głośnego rozmawiania, krzyków, wulgaryzmów i innych zakłócających spokój zachowań.
3. W sytuacji nie zastosowania się do zasad obowiązujących podczas ciszy nocnej, Właściciel lub osoba upoważniona ma prawo wezwać ochronę, która dokona interwencji. Za każdą interwencję ochrony, klient wynajmujący domek zostanie obciążony kwotą 100 zł. Jeżeli sytuacja nie ulegnie zmianie dana osoba zostanie natychmiastowo wymeldowana a tym samym zmuszona do opuszczenia obiektu w trybie natychmiastowym w asyście ochrony. W takiej sytuacji żaden zwrot płatności za skrócony pobyt nie przysługuje.
4. W przypadku, gdy Wynajmujący w sposób znaczący narusza spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi, Właściciel zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Wynajmującemu pobytu w Domku i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.

§5
UBEZPIECZENIE

1. Cena usług świadczonych przez Właściciela nie obejmuje ubezpieczenia. Z usług korzystają Wynajmujący na własne ryzyko. Za doznane urazy, szkody i zniszczenie majątku (szkody spowodowane na zdrowiu i majątku trzeciej osoby), również za kradzież bagaży w czasie całego rekreacyjnego pobytu Właściciel nie ponosi odpowiedzialności (radzimy przed przyjazdem odpowiednio się ubezpieczyć).

§6
SPORY

1. Prawem właściwym dla ewentualnych sporów pomiędzy Właścicielem a Wynajmującym jest prawo polskie. Ewentualne spory rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku nieporozumienia sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby każdej ze stron.